top of page

Automatické prístupové a banské systémy

Hlavné úlohy systému automatického riadenia baníctva

 • Presná a rýchla služba pre externých kupujúcich prichádzajúcich do lomu

 • Správa zákazníkov a nákladu

 • Podpora úloh v lomoch výdavkov, bezpečného materiálu a logistických tokov, ochrana tovaru

 • Kontrola, riadenie a zodpovednosť za interné dodávky

 • Integrované poskytovanie údajov AX a vedúcim pracovníkom v reálnom čase

 • Vykonávanie automatizovanej dokumentácie, zadávacích úloh a procesov načítania *

 • Zvýšená ochrana práce a nehôd, ochrana tovaru a majetku

 

Semi-Automatic-Weighbridge.jpg

Účelom systému banskej obsluhy je urýchliť a nákladovo efektívne dokončiť interné a externé operácie nákladnej dopravy s výrazne zvýšenou úrovňou ochrany práce a majetku a umožniť účtovníctvu aby podávali správy v reálnom čase pre rýchle rozhodnutia vedenia a zároveň zlepšovanie dodržiavaní predpisov.

3590EGTBOX8.jpg

 Funkcie systému

1. Servis pre externých zákazníkov

Dopravné úlohy určujú základné údaje o zmluvách (ceny, množstvá, zákazníci atď.) Zaznamenané v počítačovom systéme (VIR Enterprise Management System).

Nákladná úloha: dodať a doručiť objednaný materiál kupujúcemu
„Outsourcing“ prepravných úloh, tj prepravu vykonáva klient alebo subdodávateľ kupujúceho nákladnými vozidlami.

Pre subdodávateľov je vytvorená online webová stránka, kde bola nákladná doprava zadaná (povolenie a úloha) v rámci subdodávateľskej zmluvy.
Vodič dostane SMS kód, ktorý zadá pri zadávaní prepravného zadania *

2. Interné dodanie

3. Dodávka paliva

4. Prístup poskytovateľa služieb (služba, pomôcka atď.)

*voliteľné

Systém pozostáva z 3 hlavných jednotiek:

 1. Rozhranie registrácie dodávateľa

Zákazníci, dostupné materiály, rámcové množstvá (projekty), jednotkové ceny a prepravné spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na registrácii, budú za registrovaný do tohto webového rozhrania v súlade s databázami poskytnutými VIR Enterprise System. Je možné nastaviť, ktorý dopravca má dopravné zariadenie (ktoré sa má podávať na vlastnom povrchu), s poznávacími značkami nákladného vozidla a prívesu. Každý dopravca má svoje vlastné prístupové rozhranie chránené heslom (používateľský účet).

Dopravca každý deň (alebo vopred) určí pri registrácii, ktoré nákladné vozidlo bude delegované na baňu v príslušný deň (dni). K vozidlu (ŠPZ vozidla) priradíte telefónne číslo, alebo môžete naplánovať niekoľko denných prepravných úloh pre jeden kamión. V okamihu určenia určíte, komu bude zásielka (KUPUJÚCI) smerovať a komu má byť vydaný dodací list. Úlohy na prepravu sú zadané v OBJEDNÁVKE prepravcu.

Po kontrole sa každému vodičovi pošle SMS kód, ktorým identifikuje prepravnú úlohu až po opustenia bane.

Kép1.png
Kép2.png
agilik-6.png
1200px-Modern_British_LED_Traffic_Light.
isosync 2.jfif
irodai szoftver.jfif

2. Systém kontroly prístupu a riadenia údajov

 1. Prístup k externým zákazníkom

 2. Riadenie vnútornej dopravy

 3. Riadenie dodávky paliva

 4. Správa ostatných prístupov (poskytovatela služieb)

Prístup k externým zákazníkom

Riadi vydané úlohy v nákladnej doprave a riadi nákladnú dopravu od vstupu do výstupu.

Po príchode do baní sa nákladné vozidlá dostanú do miesta príchodu (H1) na bode H1 a zastaví sa na semafóre (L1). Informácie o stave sa poskytujú na priemyselnom termináli T1

 • Čaká sa na vjazd vozidla

 • Zadajte SMS kód pre vstup

 • Informácie a akceptovanie vstupných podmienok

Ak je vstup voľný,  svetlo svieti zeleným svetlom,  vstupná bariéra (S1) sa otvorí a všetky  svetlá sa zmenia na červenú.

Pri zastavení na mostných váhach sa bariéra S1 uzavrie. Váženie sa vykoná, stanoví sa hmotnosť obalu vozidla a tieto údaje sa vložia do systému. Kamery K 1-6 urobia fotografiu, ktorá sa uloží pre vstupný záznam.

Otvorenie bariéry S3 umožňuje vozidlu vstúpiť do bane. Údaje o kamióne (ŠPZ, materiál, prijímač, tara) sa synchronizujú s iSosync a vozidlo sa nastaví na BENT a pridá sa k vozidlám v bani. Po zistení váženia mosta sa S3 bariéra uzavrie po prejdení bodu H3.

Podmienky postupu vpred podľa priorít (návrh)

 • Ak vo výstupnom bode nie je žiadne vozidlo (bod H4) a nikto nečaká, je možné zadať ďalšie vozidlo

 • Ak na východe H4 čaká vozidlo, malo by sa v závislosti od počtu vozidiel čakajúcich v bani rozhodnúť, že bude mať výstup alebo vchod.

 • Ak na registráciu čaká iba vozidlo, bude mať prioritu čakajúce.

Doprava v bani sa musí riešiť statickými znakmi.

Keď prídeme na bod H4 (Exit), zistíme vozidlo. Podľa vyššie uvedeného stavu, keď sa začína výstup, bariéra S4 sa otvorí a svetelná signalizácia L2 signalizuje zelený signál voľný. Po prejdení bodu H3 sa bariéra S4 uzavrie a bariéra S3 sa otvorí a vozidlo sa uvoľní na mostové váhy.

 

Na termináli T2 sa vyžaduje SMS kód a bariéra S3 sa uzavrie. Vážime:

       Celková hmotnosť vozidla je medzi 39 500 a 40 000 kg:

Terminál T2 informuje vodiča o celkovej hmotnosti, údaje sa odsúhlasia (ak predtým zaznamenané údaje o vozidle sú správne), získa sa prepravné číslo EKAER a vytlačí sa dodací list. Bariéra S1 sa otvorí a vozidlo môže opustiť baňu. Zaznamenané údaje sa prenesú do databázy (potom sa synchronizujú s AX). Po opustení bodu H2 sa bariéra S2 tiež uzavrie a rozhodne sa o ďalšom postupe (či už nastane nový vstup alebo nový výstup).

      Celková hmotnosť vozidla je pod 39 500 kg

Vodič informuje terminál T2 o celkovej hmotnosti a požiada vodiča, aby potvrdil, či sa má vrátiť k nakládke (požadovať viac materiálu) alebo opustiť so stanovenú hmotnosť.

 

Ak bude Exit schválený, začne sa vyššie uvedený postup odoslania zásielky EKAER, ale ak sa požaduje ďalší materiál, do iSosync sa odošle hodnota medzi 40 tonami a aktuálnou hmotnosťou a nová úloha nakladania.

 

Svetelná signalizácia zobrazuje blikajúci (červený alebo červeno-žltý) signál všetkým čakajúcim, bariéry S1 a S2 sú otvorené. Terminál T2 informuje vodiča, aby zložil mostové závažia a vrátil sa k bráne 2 k bani. Nevytvára sa žiadny dokument (dodací list, záznam). Vozidlo sa môže vrátiť do bane.

                           

       Celková hmotnosť vozidla je viac ako 40 000 kg

Terminál T2 informuje vodiča o celkovej hmotnosti a žiada vodiča, aby potvrdil, že:

    Ručné odstránenie nadbytočného materiálu z nákladového priestoru (lopaty) alebo

              Žiada vyklopenie a nové naloženie

Ak schválite ručné odstránenie (lopatou), svetelná signalizácia zobrazuje blikajúci (červený alebo červeno-žltý) signál všetkým čakajúcim, bariéry S1 a S2 sa otvoria. Terminál T2 informuje vodiča, aby odišiel z mostovej váhy a vrátil sa k bráne 2 k bani. Nevytvára sa žiadny dokument (dodací list, záznam). Vozidlo sa môže vrátiť do bane. Umiestnenie poteru sa označí štítkami.

Ak vyberiete vyklopenie, svetelná signalizácia signalizuje blikajúci (červený alebo červeno-žltý) signál všetkým čakajúcim, bariéry S1 a S2 sa otvoria. Terminál T2 informuje vodiča, aby odišiel z mostovej váhy a vrátil sa k bráne 2 k bani. Nevytvára sa žiadny dokument (dodací list, záznam). Vozidlo sa môže vrátiť do bane a do iSosync sa odošle nová úloha nakladania. Doteraz zmerané údaje sa vymažú. Proces sa zaznamenáva ako úplne nový - prihlásený - pri načítaní.

Miesto vyklápania musí byť označené značkami.

rds-isosync-and-loadmaster-a100.jpg

3. Systém vnútornej kontroly a riadenia baní - iSosync

Dáta zaznamenané v systéme riadenia prístupu sa prenesú do iSosync

databáz. Znova synchronizované na centrálny server iSosync

Údaje sú požadované samotným iSosync po prijatí nových údajov

automaticky sa synchronizuje so všetkými počítačmi

(Pre váhovú jednotku RDS Loadmaester Alpha100), bez ľudského zásahu.

Podrobnosti ako:

Evidenčné číslo nákladného vozidla

Typ materiálu

Čisté užitočné zaťaženie = 40 000 kg - vlastná hmotnosť vozidla

Nakladaciu úlohu potom riadi obsluha, odstráni úlohu ŠPZ, vidí a načíta zadanú cieľovú hmotnosť zo špecifikovaného typu materiálu a potom nakladanie uzavrie. Načítanie znamená vrátenie údajov týkajúcich sa úlohy na server iSosync. Dokončené údaje zobrazené na serveri sa do softvéru na kontrolu prístupu nevracajú, pretože sa nevyžadujú.

 Na serveri iSosync môže manažér baní - alebo vzdialená správa - zisťovať štandardné správy, grafy výkonnosti a grafy diagramy úloh. Ak sa vyžaduje, aby sa tieto vyhlásenia zverejnili, ide o nezávislú položku ponuky a sú vítaní, aby poskytli spätnú väzbu.

isosync.jfif

Požiadajte o prispôsobenie a ďalšie informácie!

bottom of page